VIDEO

>Nuôi bò thịt l Toàn bộ công việc cho bò ăn đây bà con

Nuôi bò thịt l Toàn bộ công việc cho bò ăn đây bà con

Chúng tôi quay toàn bộ công việc cho bò ăn của anh khách hàng. Từ cắt cỏ, chở về, băm nhỏ, cho ăn.